Bæredygtighedsklassen har i et bredt perspektiv fokus på bæredygtighed, både på byggevarer, opførelse, vedligeholdelse, drift og indeklima samt potentialet for genbrug og genanvendelse ud fra et livscyklusperspektiv.

Den frivillige bæredygtighedsklasse

Bæredygtighedsklassen har i et bredt perspektiv fokus på bæredygtighed, både på byggevarer, opførelse, vedligeholdelse, drift og indeklima samt potentialet for genbrug og genanvendelse ud fra et livscyklusperspektiv.

Den frivillige bæredygtighedsklasse
Kilde: Bolig- og planstyrelsen, Den frivillige bæredygtighedsklasse.

Principperne for bæredygtighedsklassen er, at den kan anvendes på alle bygningstyper.

Bæredygtighedsklassen er udviklet med udgangspunkt i nybyggeri, men vil også kunne anvendes og testes på større ombygninger. Der ses således på alle faser i byggeriets livscyklus ud fra et samlet hensyn til både de miljø- og klimamæssige samt de sociale og økonomiske forhold. Der er i alt ni konkrete krav, hvoraf to alene retter sig mod boliger. Således skal boliger opfylde ni krav, mens øvrigt byggeri skal opfylde syv af de ni krav, for at den frivillige bæredygtighedsklasse er efterlevet.

Pr. 1. januar 2023 er der indført bestemmelse i bygningsreglementet som omhandler beregning af bygningens klimapåvirkning, læs mere her.

Kontakt

Pia Ohrt Thomsen
Pia Ohrt Thomsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
ETA
E: pth@etadanmark.dk
T: 72 24 59 74
Peter Glob Frandsen
Peter Glob Frandsen Markedschef
ETA
E: pgf@etadanmark.dk
T: 72 24 59 69

De ni krav, som bæredygtige boliger skal leve op til:

Den frivillige bæredygtighedsklasse
Den frivillige bæredygtighedsklasse
Den frivillige bæredygtighedsklasse
Kilde: Bolig- og planstyrelsen, Den frivillige bæredygtighedsklasse.

En del af kravene har direkte målbare niveauer som fx:

Afgasninger til indeklimaet:

Inden ibrugtagning af en bygning må formaldehydindholdet i indeluften højst være 100 μg/m3, og TVOC* i indeluften må højst være 1.500 μg/m3.

Eller støj fra ventilationssystemer:

I boligers opholdsrum må støjniveauet LAeq** fra ventilationssystemer højst være 25 dB.

Eller rumakustik i boliger:

For boliger må efterklangstiden T i opholdsrum med gulvareal på mindst 20 m² højst være 0,6 s.

Læs mere om bæredygtighedsklassen her.

* Formaldehyd er den hyppigst forekommende flygtige organiske forbindelse, som byggevarer udleder. VOC’er er en samlebetegnelse for alle flygtige organiske forbindelser (Volatile Organic Compounds).

TVOC er den samlede mængde af flygtige organiske forbindelser (Total Volatile Organic Compounds).

** LAeq er det A-vægtede, ækvivalente lydtrykniveau. At lydtrykniveauet er A-vægtet og ækvivalent betyder, at der ved lydmålingen bliver taget højde for den måde, hvorpå det menneskelige øre opfatter lyd, og at målingen er foretaget over et tidsinterval.