Foto: Re-Match

Hvad er ETV?

Som producent af innovativ miljøteknologi er det en god idé at få et ETV-verifikat. Særligt, hvis du markedsfører dine produkter i EU.

En verifikation af miljøteknologi – en ETV – dokumenterer, at den teknologi, du markedsfører, lever op til det, du siger. Fx at den har en bestemt funktion eller efterlever bestemte krav. Det kan være et lavt energiforbrug, en renere teknologi eller en høj ydeevne.

En ETV har til formål at sikre, at den miljøeffekt, som en producent anpriser for sin teknologi reelt også opnås. Det sker ved at verifikationen gennemføres af et uvildigt verifikationsorgan med en høj faglig kompetence, og på den måde sikrer ETV’en høj troværdighed ved teknologiens miljøeffekt.

ETV er bl.a. etableret inden for EU som et pilotprojekt, der blev startet i 2012, og som omfatter 3 teknologiområder. ETA-Danmark A/S er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 9099 til inspektion i henhold til EU ETV GVP og ISO 14034 om verifikation af Miljøteknologi.

Se mere om EU ETV på https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv/

Du kan få en EU-ETV for din teknologi inden for: 

  • Vandbehandling og monitering
  • Energi, herunder bl.a. teknologier inden for vedvarende energi og energibesparelser
  • Materialer, affald og ressourcer, herunder bl.a. affaldshåndtering og genanvendelse.

Udover ovennævnte EU ETV teknologiområder, kan ETA-Danmark tilbyde at udføre verifikation på andre teknologiområder også, og vores akkreditering dækker disse områder også:

  • Landbrugsteknologier
  • Luftrensning og -monitorering
  • Jord- og grundvandsmonitorering og -rensning
  • Renere produktion og processer.

Det forventes, at disse 4 teknologier bliver inkluderet i EU-programmet senere.

Verifikationen er anerkendt både inden for EU og i andre lande, herunder Korea, USA og Canada. Den gensidige anerkendelse af en ETV betyder, at du kan markedsføre dine produkter og bruge testresultater fra et land til markedsføring af produktet i internationalt regi.

ETA-Danmark er medstifter og medlem af den internationale organisation for verifikation af innovative teknologier, VerifiGlobal

 

Verifi

 

Se mere om VerifiGlobal på www.verifiglobal.com

Vi samarbejder med DANETV (Dansk Center for Verifikation af Klima- og Miljøteknologier) om gennemførelsen af ETV-processen. DANETV består af Teknologisk Institut og FORCE Technology.

Kontakt

Peter Fritzel
Peter Fritzel Projektleder | Project Manager
ETA
E: pf@etadanmark.dk
T: 72 24 59 66