ETA

Hvordan får du en ETA?

Der er 9 faser i forløbet med at få en ETA. Her kan du læse om indholdet i faserne. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

 1. Ansøgeren fremsender et ansøgningsskema. ETA-Danmark vurderer, om produktet er omfattet af byggevareforordningen, og om det egner sig til en ETA. Dernæst udarbejdes der en serviceaftale mellem ansøgeren og ETA-Danmark.

 2. Ansøgeren fremsender evt. yderligere teknisk information om produktet.

 3. Ansøgeren fastlægger i samarbejde med ETA-Danmark de væsentlige egenskaber og forventede ydeevner.

 4. ETA-Danmark udarbejder en ansøgning og et arbejdsprogram til EOTA, hvis der ikke findes et europæisk vurderingsdokument (EAD) i forvejen.

 5. Ansøgeren bekræfter fortsættelsen af samarbejdet, når det endelige arbejdsprogram foreligger. Bekræftelsen udgør sammen med serviceaftalen og det endelige arbejdsprogram det kontraktlige grundlag i henhold til annex II.2 i forordningen 305/2011 (EU).

 6. ETA-Danmark udarbejder en EAD på baggrund af ansøgerens tekniske input. ETA-Danmark varetager processen i EOTA. Ansøgeren kommenterer det endelige udkast til EAD’en.

 7. Ansøgeren gennemfører de relevante tests og fremsender dokumentationen til ETA-Danmark, når det endelige udkast til EAD’en er tiltrådt i EOTA. Eller der foreligger en ETA Guideline, der kan anvendes som EAD.

 8. ETA-Danmark udarbejder en evalueringsrapport og et udkast til ETA’en. Den sendes først til kommentering hos ansøgeren og dernæst til høring i EOTA.

 9. ETA-Danmark udsteder ETA’en, når evt. kommentarer til dokumenterne fra EOTA er behandlet og accepteret af ansøgeren. Godkendelsen kan ses på ETA-Danmarks hjemmeside.

Ansøgeren skal informere ETA-Danmark, når CE mærkningen påbegyndes, og hvis der skal foretages ændringer i ETA’en.

Sammen med ETA'en leverer ETA-Danmark en kontrolplan til indehaveren af ETA'en med information om opgaver for ETA-indehaverens og - hvor relevant - certificeringsorganet i forbindelse med gennemførelse af AVCP proceduren. I de tilfælde hvor certificeringen er påkrævet af AVCP niveauet udgør ETA'en og kontrolplanen tilsammen grundlaget for certificeringen. Kontrolplanen er et fortroligt anliggende mellem ETA-indehaveren og ETA-Danmark, og udleveres ikke til tredjepart uden ETA-indehaverens forudgående accept.

Certificeringsorganer kan få udleveret endnu ikke offentliggjorte, men EOTA tiltrådte EAD'er ved henvendelse til ETA-Danmark. Kontrolplaner kan udleveres til certificeringsorganer efter forudgående aftale med ETA-indehaveren.

Generelle betingelser

Europæiske tekniske vurderinger er den dokumenterede vurdering af ydeevnen for en byggevare i forhold til dens væsentlige egenskaber, i overensstemmelse med de respektive europæiske vurderingsdokumenter. 

En europæisk teknisk vurdering er nødvendig for, at fabrikanter af byggevarer kan udarbejde en ydeevnedeklaration for en byggevare, der ikke er omfattet eller ikke fuldt ud er omfattet af en harmoniseret standard. Ansøgning om en europæisk teknisk vurdering er ikke en juridisk forpligtelse. 

Alle europæiske tekniske vurderinger, der udstedes af ETA-Danmark er tilgængelige for download på dette websted. 

ETA-Danmark's regler tilsiger, at for europæiske tekniske vurderinger udstedt af ETA-Danmark, skal ETA-indehaveren straks underrette ETA-Danmark, når: 

 • Indholdet af den udstedte europæiske tekniske vurdering ikke længere svarer til den omfattede varetype.
 • Byggevaren som er omfattet af den europæiske tekniske vurdering ikke længere er i overensstemmelse med love og administrative bestemmelser og/eller at produktet ikke længere overholder bestemmelserne i den europæiske tekniske vurdering. 

Som en konsekvens heraf kan ETA-Danmark vælge at tilbagetrække henvisningen til den europæiske tekniske vurdering fra ETA-Danmark's hjemmeside og opfatte den europæiske tekniske vurdering som værende trukket tilbage af ETA-indehaveren. 

Medmindre ETA-indehaveren anmoder om den fortsatte offentliggørelse på ETA-Danmark's hjemmeside, vil ETA-Danmark trække henvisninger til ETA’er fra sin liste over udstedte europæiske tekniske vurderinger 5 år efter udstedelsen heraf.

Kontakt

Thomas Bruun
Thomas Bruun Adm. direktør | Managing Director
ETA
E: tb@etadanmark.dk
T: 72 24 59 68